משרד הבריאות- המחלקה לניסויים קליניים: הנחיות בנושא מחקר בקורונה

2019 צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הסדרת מחקרים בנגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התש”ף 2020 קובע כי נגיף הקורונה החדש 2019, הינו מחולל מחלה ביולוגי, מחייב פיקוח, בקרה והיתר בכל הקשור לנגיף קורונה. אלו יבוצעו בהתאם להוראות חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס”ט-2018

לפיכך, בכל מחקר שיש בו אחזקה של נגיף הקורונה לרבות שינוע ושמירת דגימות מחולים שמכילות הווירוס ועלולות להיות מידבקות, עבודה עם הווירוס החי כולל אך לא מוגבל לגידול תרביות, ניסויי ניוטרליזציה או כל מחקר בחומר שעלול להיות מידבק ההנחיות כדלקמן: במוסד שיש לו הסמכה כ”מוסד מוכר” לאחזקה ו/או מחקר במחוללי מחלות ביולוגיים ויש לו וועדה מוסדית למחוללי מחלות ביולוגיים יש לפנות לוועדה המוסדית כמקובל בכל מחולל מחלות הנכלל בחוק זה. במוסד מוכר שאין לו ועדה מוסדית או במוסד שלא הוסמך כ”מוסד מוכר” בהתאם לחוק ומעוניין בהסמכה יש לפנות לד”ר רונית מיוחס.

במחקרים בהם אין שימוש בנגיף אלא בחומצות גרעין ,חלבונים סינתטיים, או כל חומר שאין בו סכנת הדבקה, טיפולים בחולים מאושפזים וכד’ יש לפנות כמקובל לוועדות הלסינקי של המוסדות הרפואיים, ובמידת הצורך ועל פי החלטת הוועדות גם למשרד הבריאות

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on email
Share by Email